सिडनीनगरम् आगतम् (Came to Sydney)

अद्य अहं दिव्यांशुना ज्वलितया च सह सिडनीनगरम् आगच्छम्। यावत् वयम् आगच्छाम तत्क्षणं सः स्वकार्याय अगच्छत्। अहं ज्वलिता च राजीवस्य गृहे अतिष्ठाव।

२०१२-०३-११ रविवासरः (2012-03-11 Sunday)

Advertisements