एकेन कवलेन (In one bite)

गुर्जरप्रदेशे रोटिका लघुः अस्ति। एकः माहाराष्ट्रप्रदेशवासी एकवारम् अस्माकं गृहम् आगच्छत्। सः एकेन कवलेन एकां रोटिकाम् अखादम्।

२०१२-०३-१० शनिवासरः (2012-03-10 Saturday)

Advertisements