चितः (Selected)

संस्कृतवार्ताः इति लिखति अमुकः जनः भाविमुख्यमन्त्रित्वेन चितः।
सः आचार्यपदेन चितः। सा कक्षाप्रतिनिधीत्वेन चिता। मया फलं चितम्।

२०१२-०३-०८ गुरुवासरः (2012-03-08 Thursday)

Advertisements