शिविराय अगच्छत् (Went to Camp)

आवयोः कन्या अद्य प्रातःकाले सार्धषट्वादने शिविराय अगच्छत्। यदा अहं तां तस्याः विद्यालयं नयामि स्म मया सा पृष्टा अपि तव शिविरं कस्मिन् ग्रामे अस्ति इति सा उत्तरति स्म न जनामि इति तत् परं सा पृष्टा कदा प्रत्यागमिष्यसि इति सा उत्तरति न जानामि इति। सा किं जानाति इति अहं न जानामि। अन्ते सा अकथयत् अहं सर्वं चलदूरभाषेण प्रेषयिष्यामि इति।

२०१२-०३-०७ बुधवासरः (2012-03-07 Wednesday)

Advertisements