वर्षा शाम्यति (Rain Stops)

अद्य सायंकाले वर्षा शाम्यति। आवां यदा भ्रमणाय अगच्छाव तदा नैके जनाः भ्रमणाय धावनाय च आसन्। भ्रमणमार्गे गोष्पदानि (puddles) आसन् किन्तु तथापि जनाः आनन्देन अभ्रमन्।

२०१२-०३-०४ रविवासरः (2012-03-04 Sunday)

Advertisements