शोधप्रस्तावः (Research Proposal)

अद्य मम दिवसः एकस्य शोधप्रस्तावस्य अन्तिमे निरीक्षणे अगच्छत्। इमं शोधप्रस्तावम् अहं जनवरीमासतः सज्जीकरोमि।  रात्रौ किञ्चित् अन्यं कार्यं अकरवं किन्तु सर्वाधिककालः तस्मिन् एव कार्याय अगच्छत्।

२०१२-०२-२८ मङ्गलवासरः (2012-02-28 Tuesday)

Advertisements