निवृत्तिप्राप्तम् (Retired)

गत शुक्रवासरे मम मित्रं सहकर्मी च लालचन्दः कार्यनिवृत्तिं प्राप्नोत्। अहं तं १९८२तमात् वर्षात् जानामि। सः पिलानीग्रामे यदा विश्वविद्यालये आसीत् तदा अहं तस्मिन् एव ग्रामे विद्यालये आसम्। सः किञ्चित् कालाय स्वपितुः सेवार्थं राजस्थानराज्यस्य एकस्मिन् ग्रामे पित्रा सह निवसिष्यति। तस्य माता किञ्चित् वर्षपूर्वं दिवं गता।

२०१२-०२-२६ रविवासरः (2012-02-26 Sunday)

Advertisements