भस्मबुधवासरः (Ash Wednesday)

कार्यवशादद्य न्यूयारिकनगरगतोऽहमनेकजनानामलिकलेखान् दृष्ट्वा अतीव विस्मयभूतोऽऽसम्। अद्य भस्मबुधवासरमिति कार्यव्यग्रत्वात् मया विस्मृतमेव। ख्रिस्तवानां क्रूसचिह्नालङ्कृतललाटान् दृष्ट्वा अहं गतभानुवासरे मन्दिरे महाशिवरात्रिसमारोहे समागतानां शिवभक्तानां भस्मललाटिकान् अस्मरम् । अनन्तरमस्मदीयानां स्वधर्मपरिपालनं च स्वसंप्रदायसंरक्षणं प्रति मयि अभिमानमजायत ।

कामं खलु सर्वस्यापि कुलानुष्ठानं बहुमतं न पुनरस्माकं सनातनसंप्रदायं प्रति मिथ्यागौरवम्।

२०१२-०२-२२ बुधवासरः (2012-02-20 Wednesday)

Advertisements