हिन्दीभाषाशिक्षणम् (teaching Hindi)

अद्य हिन्दीशिक्षणस्य नवसत्रम् आरब्धम्। कक्षायां चतुर्दश छात्राः सन्ति। एकः पुरुषः त्रयोदश स्त्रियः सन्ति। मम सकाशे पर्याप्तकालः नास्ति तथा अहं शिक्षयितुं न इच्छामि किन्तु अन्यं शिक्षकम् अनवेष्टुं न शक्नोमि।
(भट्टवर्येण सूचितैः शोधनैः सह।)

२०१२-०२-२२ बुधवासरः (2012-02-22 Wednesday)

Advertisements