तिरुक्कुरळ्-दानिता-२ (Tirukkural-Giving-2)

न प्रशस्तो भवेल्लोके सन्मार्गोऽपि प्रतिग्रहः।
स्वर्गादिसद्गतिर्नो चेदपि दानं वरं मतम्॥
अयं श्लोकः संस्कृतश्रीः इति पत्रिकायाम् अस्ति। अयं मम अस्य श्लोकस्य अनुवादस्य प्रयासः अस्ति।
Even if there is no praise in this world for accepting a wise path or heaven or liberation then also giving is better, such is the opinion.
अपि अयम् अनुवादः समीचीनः अस्ति?

२०१२-०२-१७ शुक्रवासरः (2012-02-17 Friday)

Advertisements