धर्मपालवर्यः (Dharam Palji)

धर्मपालवर्यः २०११-१२-१८दिनाङ्के दिवं गतः। तस्य जन्मदिवसः अस्ति १३-फरवरी। धरमपालवर्यस्य कन्या गीता अद्य तस्य स्मृत्यां तस्य जन्मोत्सवम् आयोजयत्। धर्मपालवर्यः १९८९वर्षतः मम परिचितः आसीत् किन्तु अद्य मया ज्ञातं सः नोबलपारितोषिकेन पुरस्कृतस्य अमर्त्यसेनस्य निर्देशने विद्यावचस्पति-पदव्याः शोधम् (PhD under the guidance of Noble Prize winner Amartya Sen) अकरवम्। सः वेदान्ती अपि आसीत् तस्मात् मम परिचयः तेन सह आसीत्।

२०१२-०२-११ शनिवासरः (2012-02-11 Saturday)

Advertisements