प्राथम्यम् (Priority)

छात्रैः पठनकार्यं प्राथम्यं दातव्यम्। अहं परिवारं प्राथम्यं ददामि। प्रशासनं लोकहितान् प्राथम्यं ददातु। बालकाः प्रायः क्रीडां प्राथम्यं ददति।

२०१२-०२-१० शुक्रवासरः (2012-02-10 Friday)

Advertisements