भ्रमणम् (Walking)

अद्य यावत् मया गृहे सम्प्राप्तं मम भार्या अकथयत् अहं अद्य भ्रमणाय न आगमिष्यामि अहं अतीवक्लान्ता अस्मि इति। तत् श्रुत्वा आवयोः कन्या ज्वलिता मात्रे अकुप्यत्। तत् परं मया कथिता कापि बाधा नस्ति आवां नातीदूरं गमिष्यावः इति गृहात् बहिर् गत्वा पुनः प्रत्यागच्छावः इति। भोजनं कृत्वा आवां भ्रमणाय अगच्छाव मया सा कथिता यदैव भवति प्रत्यागच्छाव इति कथयिष्यति आवां प्रत्यागमिष्यावः इति। किन्तु गृहात् बहिरागम्य सा आनन्दम् अन्भवत् तस्मात् आवां होरापर्यन्तं भ्रमणम् अकुर्व।

२०१२-०२-०७ मङ्गलवासरः (2012-02-07 Tuesday)

Advertisements