विद्यालयाः आरब्धाः (Schools Started)

अद्य अत्र विद्यालयानां नववर्षः आरब्धवान्। ज्वलिता षड्-सप्ताहपरं विद्यालयम् अगच्छत्। मार्गे अद्य सम्मर्दम् अपि आरब्धवान्। अद्य बालकानां माता अपि स्वविद्यालयम् अगच्छत्। विद्यालयानाम् आरम्भात् इति प्रतीयते नववर्षः खलु आगच्छत्।

२०१२-०२-०६ सोमवासरः (2012-02-06 Monday)

Advertisements