रथयात्रा (Rath Yatra)

अद्य अत्र केन्बरानगरे मन्दिरस्य निकटे रथयात्रायाः अयोजनः आसीत्। यात्रा प्रायः एकहोरापर्यन्तम् आसीत्। मन्दिरस्य समीपे त्रिषु मर्गेषु यात्रा अगच्छत्। रथस्य शृङ्गारः अतीवसुन्दरः आसीत्। अनेकाः भक्ताः रथं उत्कर्षन्ति स्म। जनाः गृहात् बहिरागच्छन् पश्यति स्म भाचित्रं च अवतारयन्ति स्म। उत्सवः अत्यन्तः आनन्ददायिकः आसीत्।

२०११-०७-०३ रविवासरः (2011-07-03 Sunday)

Advertisements