संयुतिः (Alliance)

राजनैतिकदलानां संयुतिः केन कारणेन भवति। अपि ते सर्वे प्रभुत्वम् इच्छन्ति तस्मात् ते संयुतिः कुर्वन्ति। किन्तु ते अन्यान् दलान् संदेहशीलदृष्टया पश्यन्ति च। ते सर्वे एकप्रभुत्वम् इच्छन्ति च। तस्मात् ते एकस्मिन् दले विलिनं भवितुं न इच्छन्ति। ते सर्वे आशां कुर्वन्ति एकस्मिन् दिवसे सर्वान् पराजित्य वयम् एकप्रभुत्वं प्राप्स्यामः इति।

२०११-०७-०१ बुधवासरः (2011-07-01 Wednesday)

Advertisements