अस्वस्था (Unwell)

प्रति शुक्रवासरे ज्वलिता तरण-व्यायामाय गच्छति। अद्य मीता तां सायंकाले षठ्वादने तरणकुण्डं नयति स्म तदा ज्वलिता अवदत् अहम् अवस्था अस्मि अहम् अशमम् अनुभवामि इति। मध्यमार्गात् ते गृहं प्रत्यागच्छताम्।

२०११-०७-०१ शुक्रवासरः (2011-07-01 Friday)

Advertisements