न्यूकासलनगरतः प्रत्यागच्छम् (Returned from Newcastle)

अद्य वयं न्यूकासलनगरतः प्रत्यागच्छाम। वयं द्वाभ्यां यानाभ्यां यात्राम् अकुर्म। मार्गे प्रायः षड्-होरा जाता। अहं रात्रौ सार्धाष्टवादने गृहं प्राप्तवान्। प्रतिमङ्गलवासरे अहम् अस्मिनेव काले हिन्दी-पाठात् गृहं आगच्छामि तस्मात् गृहकार्ये कोऽपि अन्तरः नासीत्।

२०१०-११-०९ मङ्गलवासरः (2010-11-09 Tuesday)

One thought on “न्यूकासलनगरतः प्रत्यागच्छम् (Returned from Newcastle)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.