अंशधनविपणः (Stock Market)

अहं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् इति समाचारस्य सततं प्रशंसां करोमि। ह्यतनस्य समाचारे कथम् अंशधनविपणे संवेदी सूचनाङ्कः चमत्कारिणीं सङ्ख्याम् अत्यक्रामत् इति वर्णनम् आसीत्। तत् वर्णनं मह्यं भृशं रोचते।

२०१०-०९-२३ गुरुवासरः (2010-09-23 Thursday)

Advertisements

उपान्त्यचक्रम् (Semi-finals)

उपान्त्यचक्रम् इति semi-finals अस्ति अपि पादान्त्यचक्रम् इति quarter-finals अस्ति। निर्णायकचक्रम् अन्तिमचक्रम् इति finals कथ्यते।

२०१०-०९-२२ बुधवासरः (2010-09-22 Wednesday)

द्वारम् उपरुद्धम् (Door locked)

अद्य यदा अहं हिन्दी-पाठाय अगच्छं तदा अस्माकं कक्षस्य द्वारम् उपरुद्धं प्राप्तवान्। मया इतः ततः धावित्वा एकेन द्वारपालेन कक्षस्य द्वारम् उद्घाटयितम्। अहं अचिन्तयम् कथम् एतत्। परं मया ज्ञातं पाठस्य अवधिः समाप्ता तस्मात् उपरुद्धं द्वारम्।

२०१०-०९-२१ मङ्गलवासरः (2010-09-21 Tuesday)

राष्ट्रमण्डलीयक्रीडा (Commonwealth Games)

व्रीडः लज्जा त्रपा इति अनेकाः शब्दाः सन्ति किन्तु राष्त्रमण्डलीयक्रीडा-आयोजकाः एकोऽपि न गृह्णन्ति। क्रीडाङ्गने कतिपयाः नवीनलेखाः (records) भविष्यन्ति वा न इति कोऽपि न जानाति किन्तु भ्रष्टाचारस्य सर्वोच्चलेखः ते इदानीमेव अस्थापयत्।

२०१०-०९-२० सोमवासरः (2010-09-20 Monday)

हिन्दीदिवसः (Hindi Day)

अद्य मन्दिरे हिन्दी-दिवसः आयोजितः। प्रायः द्विहोरात्मकः कार्यक्रमः आसीत्। तेषां हिन्दीभाषां शिक्षमाणाः छात्राः भागम् अगृह्णन्। हिन्दीकवयः अपि स्वरचनाः पठितवन्तः। कार्यक्रमः रुचिकरः आसीत्। मया पाठ्यमानाः त्रयः छात्राः दोहः पठितवन्तः।

२०१०-०९-१९ रविवासरः (2010-09-19 Sunday)

शक् लङ्लकारः (shak – to be able to – past tense)

अशक्नोत् अशक्नुताम् अशक्नुवन्
अशक्नोः अशक्नुतम् अशक्नुत
अशक्नवम् अशक्नुव अशक्नुम
त्वं गन्तुम् अशक्नोः। आवां खादितुम् अशक्नुव। वयं पठितुम् अशक्नुम।

२०१०-०९-१८ शनिवासरः (2010-09-18 Saturday)

छात्रः स्वतः करोति (Student does on his own)

मया मम पाठ्यक्रमे एकः प्रयोगः संयोजितः। ह्यः प्रयोगकालम् आसीत्। प्रयोगस्य एकं भागं  छात्राः कर्तुं न अशक्नुवन्। एकः छात्रः प्रयोगकालं परम् अपि प्रयोगशालायां तिष्ठन् अनेकानि प्रयासानि अकरोत् किन्तु तेन सफलता न प्रप्ता। अद्य प्रातःकाले सः मां कक्षे आगम्य अकथयत् मया प्रयोगः कृतः इति। यदा मया प्रयोगशाला गता तदा दृष्ट्वा तेन स्वतः समाधानम् प्राप्तं प्रयोगः कृतः च। अहं प्रसन्नः अस्मि यतो हि यू‍अनः नाम एकः छात्रः अस्ति यः स्वतः कार्यं करोति।

२०१०-०९-१७ शुक्रवासरः (2010-09-17 Friday)