अयोध्यानिर्णयः (Ayodhya Verdict)

अद्य प्रयाग-उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशाः धर्मवीरशर्मावर्यः सुधीराग्रवालवर्यः खानवर्यः च प्रतिक्षितं निर्णयम् अददुः। निर्णयं करणाय ते भारतीय-पुरातत्व-सर्वेक्षण-विभागस्य (ASI) प्रमाणस्य आधारम् अगृह्णन्। सर्वान् प्रथमम् इदं तथ्यं गृह्णीयुः।

२०१०-०९-३० गुरुवासरः (2010-09-30 Thursday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.