अन्तिमः पाठः (Last Lesson)

अद्य मया पाठितस्य हिन्दीपाठ्यक्रमस्य अन्तिमः दिवसः आसीत्। सर्वे छात्राः अस्य पाठ्यक्रमस्य परं अन्ये पाठ्यक्रमे आगन्तुम् इच्छन्ति। अहं मन्ये नवीनं पाठ्यक्रमं केवलं सम्भाषणहिन्दी-पाठ्यक्रमं भविष्यति। ते अनेकानि वस्तूनि जानन्ति किन्तु सम्यग् वक्तुं न शक्नुवन्ति। यावत् ते हिन्दीभाषया न वदिष्यन्ति तावत् तेषाम् आत्मविश्वासः न भविष्यति।

२०१०-०९-२८ मङ्गलवासरः (2010-09-28 Tuesday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.