कार्यालयम् अगच्छम् (Went to work)

अद्य प्रातःकाले उत्थाय मया घासं आच्छिन्नम्। तत् परं दशवादने दिव्यांशुं तस्य कार्यविपणम् अनयम्। तं तत्र अवतार्य मम कार्यालयम् अगच्छम्। कार्यालये चतुर्वादनपर्यन्तं कार्यं कृत्वा गृहं प्रत्यागच्छम्। तत् परं मम भार्यया सह भ्रमणाय अगच्छम्। अधुना दूरदर्शनं पश्यामि।

२०१०-०९-२६ रविवासरः (2010-09-26 Sunday)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.