परामर्शदः (Adviser)

सर्वकारस्य कार्ये सदैव अधिकाः परामर्शदाः सन्ति न्यूनाः कार्यकर्तारः। अहं न मन्ये कस्यापि परामर्शः कोऽपि शृणोति। सर्वकारः दण्डबलेन परामर्शः स्वीकरणीयः इति कथयति तस्मात् जनाः परामर्शं शृण्वन्ति।

२०१०-०४-१४ बुधवासरः (2010-04-14 Wednesday)

Advertisements