रामचन्द्रस्य जन्मदिवसः (Ramchandra’s birthday)

अद्य रामचन्द्रस्य जन्मदिवसः अस्ति। तुलसीदासेन अस्य दिवसस्य वर्णनं रामचरितमानसग्रंथे कृतम्। सः लिखति न तदा उष्णं न शीतं न अतिवातः न अनावातः सर्वथा संतुलितं वातावरम् आसीत्। केन्बरानगरे अस्मिन् काले प्रायः शीतम् आरब्धं भवति किन्तु अद्य रामचन्द्रस्य जन्मदिवसे यथा अयोध्यानगर्यां वातवरणम् आसीत् तथा अत्रापि आसीत्। सायंकाले अहं मम भार्यया सह भ्रमणाय अगच्छम्।  तत् तु अस्माकं रामनवमीसमारोहः आसीत्।

२०१०-०३-२४ बुधवासरः (2010-03-24 Wednesday)

Advertisements

हिन्दीपाठः (Hindi Lesson)

मङ्गलवासरे सायंकाले षट्वादनात् अष्टवादनपर्यन्तम् अहं हिन्दीभाषां पाठयामि। अद्य शुचितापि कक्षायाम् आसीत्। ज्वलिता प्रायः आगच्छति किन्तु अद्य तस्याः गणवाद्ययन्त्रस्य प्रदर्शनम् आसीत् तस्मात् सा न आगच्छत्।

२०१०-०३-२३ मङ्गलवासरः (2010-03-23 Tuesday)

कुत्र गच्छति (Where does it go?)

मम सोमवासरः कुत्र गच्छति इति अहं न जानामि। सोमवासरे यातायतैः मार्गाः परिपूर्णाः सन्ति तस्मात् कार्यालयाय नियतकालपूर्वं निर्गन्तव्यम्। अद्य मम शोधप्रतुतिकरणमपि आसीत्। सायंकाले रोचकाः दूरदर्शनकार्यक्रमाः दृश्यन्ते। सार्धसप्तवादनात् सार्धाष्टवादन् पर्यन्तं हास्यकार्यक्रमौ स्तः तत् परं सामयिककार्यक्रमः अस्ति। दूरदर्शनं संदृश्य अहं क्लान्तः भवामि तस्मात् रात्रौ प्रत्यग्रं स्वपिमि।

२०१०-०३-२२ सोमवासरः (2010-03-22 Monday)

हवनः (Havan)

मन्दिरे अद्य प्रातःकाले एकादशवादने हवनः आसीत्। भक्ताः हवनकुण्डाः स्वगृहे नीतवन्तः तस्मात् वयं मृतपात्रे हवनं अकुर्मः। हवने मया सह लालवर्यः तस्य भार्या पण्डितवर्यः तस्य माता आसन्।

२०१०-०३-२१ रविवासरः (2010-03-21 Sunday)

अनूपवर्यः (Anup)

अनूपवर्यः अद्य अस्माकं गृहे भोजनाय सायंकाले आगच्छत्। अनूपवर्यः पूर्वं केन्बरानगरे त्रिवर्षपर्यन्तं न्यवसत् किन्तु अधुना सः दिल्लीनगरे निवसति। सः त्रिसप्ताहकालाय अद्य एकपाठ्यक्र्मं पाठयितुम् अत्र आगच्छत्। सः प्रायः पञ्चविंशतिः वर्षवयसस्य अस्ति किन्तु मया तेन सह बौद्धिक-आध्यात्मिक-विविधविषयक-वार्तालापं कृतम्।

२०१०-०३-२० शनिवासरः (2010-03-20 Saturday)

भजनमुद्रा (Bhajan CD)

अद्य कमलललनवर्योः स्वभजनमुद्रा प्रकाशिता। अद्य मया तस्याः मुद्रायाः मन्दिरे विमोदनं कृतम्। तौ मन्दिरं विंशतिः भजनमुद्राः दत्तवन्तौ।

२०१०-०३-१९ शुक्रवासरः (2010-03-19 Friday)

समुचितम् (Nice)

भवतः प्रयासः समुचितः अस्ति। तस्य वस्त्राणि समुचितानि सन्ति। अद्य समुचिता वर्षा अभवत्। अत्र सर्वं समुचितम् अस्ति। अपि तत्र सर्वं समुचितं अस्ति। अद्य कार्यालये सर्वं समुचितम् आसीत्।

२०१०-०३-१८ गुरुवासरः (2010-03-18 Thursday)