दिव्यांशुः नूतनं गीतं रचति (Divyanshu makes a new song)

दिव्यांशुः ह्यः सिडनीनगरं तस्य गायकेन सह सङ्गीतरचनां कर्तुम् अगच्छत्। अद्य सायंकाले सः प्रत्यागच्छत्। तौ एकस्य नूतनस्य गीतस्य रचनाम् अकुरुताम्। तस्मिन् गीते एकस्य संयुक्तराज्यस्य गायकस्य स्वरः अपि अस्ति। तत् गीतं मह्यं रोचते।

२०१०-०३-२८ रविवासरः (2010-03-28 Sunday)

Advertisements

2 thoughts on “दिव्यांशुः नूतनं गीतं रचति (Divyanshu makes a new song)

  1. अभिनंदनम् दिव्यांशुनः तस्य मित्रगणस्यापि ।

    कः विषयः अस्य गीतस्य ननु ।

    सुखमस्तु ।

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.