व्रणेन दिवं गता (Death with Cancer)

अस्माकं मित्रस्य भार्या प्रेमवर्या सोमवासरे व्रणेन दिवं गता। सा अद्वितीया महिला आसीत्। अन्तकालतः सा प्रसन्नचित्ता आसीत्। तस्याः शान्त्यै अहं प्रार्थनां करोमि।

२०१०-०१-१३ बुधवासरः (2010-01-13 Wednesday)

Advertisements