त्रयः मूर्खाः (3 Idiots)

आवयोः अपत्यानि तैः मात्रा सह अद्य चलचित्रगृहे त्रयः मूर्खाः इति चलचित्रम् अपश्यन्। शुचिता कथयति तत्र अभारतीयानां बहुत्वम् आसीत् इति। ते हिन्दीचलचित्रे किम् अवगच्छन्ति अहं न जाने।

२०१०-०१-१२ मङ्गलवासरः (2010-01-12 Tuesday)

Advertisements