कन्टकोद्धरणम् (Weeding)

अद्य प्रातःकाले नववादने शुचिता स्वकार्याय अगच्छत्। सा चायापणे कार्यं कर्तुम् अगच्छत्। तां तत्र नयित्वा परं गृहं प्रात्यागत्य मया कन्टकोद्धरणं कृतम्। मया क्षुरप्रस्य उपयोगं न कृतं केवलं हस्ताभ्यां उद्धरणं कृतम्। द्विवादने शुचितां चायापणात् नयित्वा पुनः सार्धद्विवादने तस्याः पुष्पापणस्य कार्यम् अनयम्। सा सायंकाले सार्धसप्तवादने कार्यात् प्रत्यागच्छत्।

२०१०-०१-०९ शनिवासरः (2010-01-09 Saturday)

Advertisements

One thought on “कन्टकोद्धरणम् (Weeding)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.