कुज्झटिः (fog)

शीतकाले केन्बरानगरे प्रातःकाले प्रायः कुज्झटिः अस्ति। केन्बरानगरे रात्रौ एकः विमानः आगच्छति यः रात्रौ केन्बराविमानस्थले एव तिष्ठति तथा प्रातःकाले सिडनीनगरं गच्छति। यदि शीतकाले असंशयः गमनीयः तर्हि तस्मिन् उड्डाने एव गमनीयः। ये विमानाः प्रातःकाले आगच्छन्ति ते कुज्झट्यै अनेकवारं अवतरितुं न शक्नुवन्ति तस्मात् विलम्बः भवति। अधुना दिल्लीनगरस्य कुज्झटिविषये प्रचुरा चर्चा अस्ति।

२०१०-०१-०७ गुरुवासरः (2010-01-07 Thursday)

Advertisements