माईकलवर्यः (Michaelji)

अहं मन्ये अद्य माईकल-जयकिशनवर्यस्य कस्यपि चलचित्रस्य प्रथमप्रस्तुतिः अस्ति। आवयोः कन्ये तेषु अगच्छताम्। अहं स्वपितुं गच्छामि किन्तु ते इदानीमपि गृहं न प्रत्यागच्छताम्।

२००९-१०-२८ बुधवासरः (2009-10-28 Wednesday)

2 thoughts on “माईकलवर्यः (Michaelji)

Leave a Reply to Srinivasa Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.