रमेशवर्यः मेल्बोर्ननगरं गच्छति (Rameshji Goes to Melbourne)

रमेशवर्यः द्विवर्षपूर्वं मेल्बोर्ननगरतः केन्बरानगरम् आगच्छत्। सः पूर्वं मन्दिरमधिकृत्य कस्मिनपि कार्ये रुचिं न धरति किन्तु केन्बरानगरम् आगम्य सः मन्दिरम् आगच्छत्। प्रथमदिवसात् एव तस्मै मन्दिरकार्ये रुचिः अभवत्। सः नित्यं मन्दिरम् आगच्छति यमपि कार्यं कोऽपि अन्यः न करोति सः तं कार्यं करोति स्म। सः पुनः मेल्बोर्ननगरं गच्छति तस्मात् अद्य वयं तं भोजनाय गृहम् आगमनाय आमन्त्रणम् अदद्म।

२००९-१०-२७ मङ्गलवासरः (2009-10-27 Tuesday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.