फलप्रदः दिवसः (Fruitful day)

अद्य प्रातःकाले वयं विलम्बेन जागरितवन्तः। उत्थाय अहम् एकं पुस्तकं पठितवान् किन्तु परह्याने गृहस्य बहिः घासं कृन्तवान्। घासः मीटरमितः दीर्घः आसीत् तस्मात् मया किञ्चित् कष्टम् अनुभवम्। तत् परं स्नात्वा अपत्यैः सह मन्दिरं क्रियायोगाय अगच्छम्। इदानीम् अस्मिन् वृत्तपत्रे लिखामि। लिखित्वा स्वप्स्यामि च।

२००९-१०-२५ रविवासरः (2009-10-25 Sunday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.