बीनावर्यायाः पितरौ (Beenaji’s Parents)

अद्य अस्माकं गृहे बीनावर्यायाः पितरौ मध्याह्नभोजनाय आगच्छताम्। तौ केरलराज्ये त्रिचुरनगरे वसतः। पितराभ्यां सह बीनावर्या तस्याः पतिः रविः अपि आगच्छताम्। बीना-रवी सामजिककार्ये सहयोगं ददति। रविवर्यस्य स्वरः मधुरः अस्ति। बीनावर्या कुशला आयोजका अस्ति।

२००९-०९-०६ रविवासरः (2009-09-06 Sunday)

Advertisements