श्रीगोपालकृष्णस्य प्रवचनः (Dr Gopalakrishnan’s Talk)

श्रीगोपालकृष्णस्य प्रवचनः (Dr Gopalakrishnan’s Talk)
२००९-०८-३१ सोमवासरः (2009-08-31 Monday)
श्रीगोपालकृषणः भारतीय-वैज्ञानिक-परम्परा-संस्थानस्य निर्देशकः अस्ति (Indian Institute of Scientific Heritage-http://www.iish.org/)। अद्य मन्दिरे तस्य प्रवचनः आसीत्। प्रायः त्रिंशत् जनाः प्रवचनं श्रोतुम् आगच्छन्। प्रवचनः अस्मभ्यं भृशं अरोचत। अहं तेन सह मिलित्वा अतीव आनन्दितः अभवम्।

श्रीगोपालकृषणः भारतीय-वैज्ञानिक-परम्परा-संस्थानस्य निर्देशकः अस्ति (Indian Institute of Scientific Heritage-http://www.iish.org/)। अद्य मन्दिरे तस्य प्रवचनः आसीत्। प्रायः त्रिंशत् जनाः प्रवचनं श्रोतुम् आगच्छन्। प्रवचनः अस्मभ्यं भृशं अरोचत। अहं तेन सह मिलित्वा अतीव आनन्दितः अभवम्।

२००९-०८-३१ सोमवासरः (2009-08-31 Monday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.