मम राज्यस्य अन्तः (End of my Empire)

गतवर्षद्वाभ्याम् अहं मन्दिरस्य समित्याः सचिवः आसम्। अद्य मन्दिरस्य वार्षिकजनसभा आसीत्। तस्यां सभायां नवीनसमित्याः निर्वाचनम् अभवत्। अहम् अस्मिन् वर्षे समित्यां नास्मि। अहं यथा मयि गुरुभारस्य वहनम् अभवत् तथा अनुभवामि।

२००९-०८-३० रविवासरः (2009-08-30 Sunday)

2 thoughts on “मम राज्यस्य अन्तः (End of my Empire)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.