विश्वविद्यालय-उदघाटनम् (Open Day)

अद्य अस्माकं विश्वविद्यालयः जनेभ्यः भावीछात्रेभ्यः उदघाटितः। तस्मात् अहं विश्विद्यालयं गतवान्। तत् परं कार्यालये स्थित्वा किञ्चित् कार्यं कृतम्। कार्यम् अस्ति भित्तिपत्रस्य सज्जीकरणम्। अहम् एकस्मिन् मिलने गमिष्यामि तत्र भित्तिपत्रं प्रदर्शयिष्यामि च।

विश्वविद्यालय-उदघाटनम् (Open Day)
२००९-०८-२९ शनिवासरः (2009-08-29 Saturday)
अद्य अस्माकं विश्वविद्यालयः जनेभ्यः भावीछात्रेभ्यः उदघाटितः। तस्मात् अहं विश्विद्यालयं गतवान्। तत् परं कार्यालये स्थित्वा किञ्चित् कार्यं कृतम्। कार्यम् अस्ति भित्तिपत्रस्य सज्जीकरणम्। अहम् एकस्मिन् मिलने गमिष्यामि तत्र भित्तिपत्रं प्रदर्शयिष्यामि च।

२००९-०८-२९ शनिवासरः (2009-08-29 Saturday)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.