वार्षिकाख्यानम् (Annual Report)

अद्य मया मन्दिरस्य गतवर्षकार्यक्रमाणाम् आख्यानं (report) सज्जीकृतम्। गतवर्षे प्रायः शतं उत्सवाः विविधकार्यक्रमाः च अभवन्। आख्यानं दशपत्रदीर्घम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे अनुप्रदानं (donations) लक्षडोलरादपि अधिकम् अस्ति। अहं भक्तान् मम धन्यवादं पाठयामि।

२००९-०८-२५ मङ्गलवासरः (2009-08-25 Tuesday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.