दिनेशवर्यः दिवं गतः (Dineshbhai passed away)

मम भार्यायाः भ्रातृजायायाः पिता श्रीदिनेशवर्यः ह्यः भारतदेशे कर्णावतीनगरे दिवं गतः। गतवर्षे सः स्वात्मजां मिलनाय केन्बरानगरे आगच्छत्। वयं प्रार्थामहै सः मुक्तः भवेत् इति।

२००९-०७-२७ सोमवासरः (2009-07-27 Monday)

2 thoughts on “दिनेशवर्यः दिवं गतः (Dineshbhai passed away)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.