सङ्गणित्रं कार्यं न करोति (Computer Doesn’t work)

अद्य अत्र ब्राजीलदेशे विश्वविद्यालये अहं मम सङ्गणित्रं बृहत्जालेन सह संयोजनस्य प्रयासम् अकरवम्। इतः एका कार्यकारिणी अकथयत् अहं संयोजनं सम्यग् करिष्यामि इति किन्तु सा किं कृता अहं न जानामि किन्तु तत् परं अहं सङ्गणित्रे प्रवेष्टुम् अपि कर्तुं न शक्नोमि। तत् परं ते किमपि अकुर्वन् मम प्रवेशः सम्भवम् अकारयन् किन्तु अहम् अतिन्यूनम् एव कार्यं कर्तुं शक्नोमि।

२००९-०६-२४ बुधवासरः (2009-06-24 Wednesday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.