ब्राजीलदेशं गतम् (Departed for Brazil)

अद्य मया केन्बरानगरतः ब्राजीलदेशं प्रस्थितम्। केन्बरानगरतः प्रातः सार्धषट्वादने मम प्रस्थानम् आसीत्। ततः सिडनीनगरं ततः सेन्तियागोनगरं ततः सा-ओ-पावलोनगरम्। सा-ओ-पावलोनगरे मम सहकरर्मी होड्रिगोवर्यः स्वभार्यया सह मम नेतुम् आगच्छत्। तेन सह अहं सा-ओ-कर्लोसनगरं गतवान्। सा-ओ-पावलोनगरतः सा-ओ-कर्लोसनगरस्य यात्रा स्वयानेन त्रिहोरापर्यन्तम् आसीत्। तत्र वयं रात्रौ एकादशवादने प्राप्तवन्तः।

२००९-०६-२३ मङ्गलवासरः (2009-06-23 Tuesday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.