प्रत्यागच्छन् (Returned)

अद्य मीता-शुचिता-ज्वलिताः आरती-वेणु-महाभागे च मेल्बोर्ननगरात् प्रत्यागच्छन्। ताः त्रिदिवसाय मेल्बोर्ननगरम् अगच्छन्। मया मन्यते ताः मेल्बोर्ननगरस्य भ्रमणं करिष्यन्ति इति किन्तु ताः केवलं क्रयणम् (shopping) एव अकुर्वन्।

२००९-०६-२२ सोमवासरः (2009-06-22 Monday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.