वरिष्ठजनाय योजनाकार्यगोष्ठी (Workshop for planning for Senior Citizens)

अद्य मन्दिरं समुद्दिश्य वरिष्ठजनाय एका योजनाकार्यगोष्ठी आसीत्। चत्वारिंशत् सदस्याः आसन्। काश्चन् मम प्रियमित्राणि आसन्। सूत्रधारः किरणवर्यः आसीत्। प्रातःकाले एकः सदस्यः दूरभाषम् अकरोत्। सः ज्ञातुम् एच्छत् अपि ताभ्यां किमपि यातायातम् अस्ति। तौ अस्माकम् इव स्ताम्। तौ नियतौ नागरिकौ स्ताम् प्रायः पञ्चाशत्वर्षीयौ स्ताम्। मया सः कथितः – अहं भ्रमितः अस्मि इति भवान् कथं यातायातस्य अपेक्षां करोति इति कथं स्वयानेन नागच्छति इति। सः प्रत्यवदत् – आवाभ्यां सह यानम् अस्ति किन्तु यदि कोऽपि अन्यः आवयोः तत्र नयिष्यति तर्हि वरम् भवेत्। अहं अकथयम् अहं भ्रमितः अस्मि किम् उत्तरं दातव्यम् इति न बोधामि इति। सर्वं श्रुत्वा तेन दूरभाषम् समाप्तम्। तौ कार्यगोष्ठ्यां नागच्छताम्।

२००९-०५-३० शनिवासरः (2009-05-30 Saturday)

One thought on “वरिष्ठजनाय योजनाकार्यगोष्ठी (Workshop for planning for Senior Citizens)

 1. An attempt at English translation:

  अद्य मन्दिरं समुद्दिश्य वरिष्ठजनाय एका योजनाकार्यगोष्ठी आसीत्। Today there was a planning workshop for senior citizens in the temple.

  चत्वारिंशत् सदस्याः आसन्।
  There were 104 members.

  काश्चन् मम प्रियमित्राणि आसन्।
  Some of them were my dear friends.

  सूत्रधारः किरणवर्यः आसीत्।
  Moderator was Kiran Ji.

  प्रातःकाले एकः सदस्यः दूरभाषम् अकरोत्।
  In the morning, one member telephoned.

  सः ज्ञातुम् एच्छत् अपि ताभ्यां किमपि यातायातम् अस्ति। तौ अस्माकम् इव स्ताम्। तौ नियतौ नागरिकौ स्ताम् प्रायः पञ्चाशत्वर्षीयौ स्ताम्।
  (Couldn’t translate this).

  मया सः कथितः – अहं भ्रमितः अस्मि इति भवान् कथं यातायातस्य अपेक्षां करोति इति कथं स्वयानेन नागच्छति इति।
  I said to him – I’m confused that you (with respect) are expecting transport from me, it may happen that I myself may not be able to go there.

  सः प्रत्यवदत् – आवाभ्यां सह यानम् अस्ति किन्तु यदि कोऽपि अन्यः आवयोः तत्र नयिष्यति तर्हि वरम् भवेत्।
  He replied: To come, I have somebody’s plane, but if there is nobody else coming, (couldn’t translate the rest of the sentence).

  अहं अकथयम् अहं भ्रमितः अस्मि किम् उत्तरं दातव्यम् इति न बोधामि इति।
  I said to him that I’m confused as I don’t know what reply to give.

  सर्वं श्रुत्वा तेन दूरभाषम् समाप्तम्।
  After listening to everyone (or everything?) he ended the telephone conversation.

  तौ कार्यगोष्ठ्यां नागच्छताम्।
  He didn’t go to the workshop.

  =================
  Words I could not understand:
  समुद्दिश्य
  काश्चन्
  एच्छत्
  इव
  नियतौ
  नयिष्यति

  Another question: How to write 104 and 400?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.