एन्ड्रीयावर्या (Smt Andreaji)

अद्य अस्माकं गृहे एन्ड्रीयावर्या आगच्छत्। सा हिन्दीभाषया वार्तालापं कर्तुम् आगच्छत्। सा ओस्ट्रीयादेशीया अस्ति। सा जर्मन्भाषा अङ्ग्लभाषा तुर्कीभाषा सम्यग् जानाति। सा हिन्दीभाषां स्वप्रयासेन एकस्मात् पुस्तकात् अद्यागच्छत् (learned)। सा पुस्तकात् यान् अभ्यासान् हस्तेन देवनागरीलिप्यां अकरोत् तान् माम् अदर्शयत्। सा भृशं प्रयासम् अकरोत्। सा स्वपरिचयम् एकस्मिन् पृष्ठे अलिखत् मां पठनाय अददात्। सर्वस्मिन् पृष्ठे एकापि अशुद्धिः नासीत्। तस्याः उच्चारणं हिन्दीभाषीजनात् इव नासीत् किन्तु सा व्याकरणदृष्ट्यः पूर्णा अस्ति।

२००९-०५-२८ गुरुवासरः (2009-05-28 Thursday)

One thought on “एन्ड्रीयावर्या (Smt Andreaji)

 1. अद्य अस्माकं गृहे एन्ड्रीयावर्या आगच्छत्।
  Today Andrea Ji came to our house.

  सा हिन्दीभाषया वार्तालापं कर्तुम् आगच्छत्।
  She came to have a conversation in Hindi.

  सा ओस्ट्रीयादेशीया अस्ति।
  She’s from Australia.

  सा जर्मन्भाषा अङ्ग्लभाषा तुर्कीभाषा सम्यग् जानाति।
  She knows German, English and Turkish.

  सा हिन्दीभाषां स्वप्रयासेन एकस्मात् पुस्तकात् अद्यागच्छत् (learned)।
  She learned Hindi from a book by herself.

  सा पुस्तकात् यान् अभ्यासान् हस्तेन देवनागरीलिप्यां अकरोत् तान् माम् अदर्शयत्।
  From that book, she practiced handwriting Devanagari script, then she showed it to me.

  सा भृशं प्रयासम् अकरोत्।
  She made a good try.

  सा स्वपरिचयम् एकस्मिन् पृष्ठे अलिखत् मां पठनाय अददात्।
  She wrote a one-page introduction of herself and gave it to me to read.

  सर्वस्मिन् पृष्ठे एकापि अशुद्धिः नासीत्।
  There was not a single error in the entire page.

  तस्याः उच्चारणं हिन्दीभाषीजनात् इव नासीत् किन्तु सा व्याकरणदृष्ट्यः पूर्णा अस्ति।
  Her pronunciation isn’t like regular Hindi speakers, but she’s perfect (complete) from a grammatical point of view.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.