विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् (Thousand Names of Sri Vishnu)

अद्य अहं सिडनीनगरे आसम्। प्रातःकाले समाचारपत्रम् अपठम्। द्वादशवादने स्टीववर्येण स्टेनवर्येण सह चर्चाम् अकरवम्। वयम् एकम् वातपुरस्य (air pump) नियन्त्रणाय कार्यं कुर्मः। तत् परं राजीवस्य गृहे अतिस्वादु भोजनम् अकरवम्। तत् परं राजीवस्य स्वसुः गृहं गतम्। तत्र विष्णुसहस्रनामस्त्रोतस्य पाठः कृतः। सिडनीनगरतः निर्गम्य रात्रौ एकादशवादने केन्बरानगरे अस्माकं गृहं प्राप्तम्।

२००९-०१-३१ शनिवासरः (2009-01-31 Saturday)

2 thoughts on “विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् (Thousand Names of Sri Vishnu)

  1. भवतः ब्लोग् अपठम्। दैनिकविषयान् तथा च समाचारान् संस्कृते लेखनं नूतनम् अस्ति। उत्तमम् अस्ति।

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.