सिडनीनगरम् अगच्छम् (Went to Sydney)

मया प्रातःकाले पञ्चवादने सिडनीनगरं गमनाय निश्चयः कृतः किन्तु अलसत्वाय अष्टवादने गृहात् निरगच्छम्। सिडनीनगरे विश्वविद्यालये सार्ध-एकादशवादने प्राप्तं तत् परं रोबर्टवर्येण सह चर्चाम् अकरवम्। प्रायः द्वादशवादने बोबवर्यः रोबर्टवर्यस्य कार्यालये आगच्छत् तत् परं वयं चीनदेशीयं भोजनम् अकुर्म। सार्ध-एकवादनात् सायंकाले सार्ध-सप्तवादनतः अहं रोबर्टवर्यः च शोधप्रस्तावम् अलिखाव। तत् परं सः ओपेरागृहे नाटकं द्रष्टुम् अगच्छत् अहं राजीवस्य गृहम् अगच्छम्।

२००९-०१-३० शुक्रवासरः (2009-01-30 Friday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.