प्रधानमन्त्रिनः गृहम् अगच्छम् (Went to Prime Minister’s house)

canberrapmlodge26jan2009-0071ह्यः औस्ट्रेलियादिवसः आसीत्। प्रधानमन्त्रि-केविन-रडवर्यः एतम् उत्सवं प्रार्चत् (celebrated)। उत्सवाय राजदूताः, राजदूतावासस्य कार्यकर्तारः तेन स्वगृहे निमन्त्रिताः। तस्य भार्या अपि तत्र आसीत्। तेन कथम् अहं आमन्त्रितः इति अहं न जानामि। अहं मन्ये तत्र द्विशतं लोकाः आसन् किन्तु तत्र आयोजकाः प्रत्येकस्य जनस्य नाम जानाति। ते मां पूर्वं न अमिलन् तस्मात् एका महिला मम निकषा आगम्य मम नाम अपृच्छत्। यदा अहं मम नाम अकथयं सा अकथयत् जानामि भवान् कः अस्ति इति।

२००९-०१-२७ मङ्गलवासरः (2009-01-27 Tuesday)

Who is this other person?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.