निरामयम् (Well being)

वाल्मिकीरामायणे ब्रह्मादेवस्य वाल्मिकीवर्येण सह मिलनस्य वर्णनमस्ति। तस्मिन् वर्णने अस्ति पृष्ट्वा तं निरामयम् इति। कतिवारं अहं विचारं करोमि नूतनाः अभिवादनाः कथं संस्कृतभाषायां कथितव्यम्। किन्तु यदा रामायणे मया पृष्ट्वा तं निरामयम् इति पठितं तदा ज्ञातं यत् वयं नूतनं मन्यामहे तत् पुरातनम् एव अस्ति।

२००८-०८-२९ शुक्रवासरः (2008-08-29 Friday)

Advertisements