चन्द्रशेखरवर्यः (Chandra)

चन्द्रशेखरवर्यः मम सहपाठी आसीत्। आवां आवयोः पी‍एचडी-कार्यक्रमे सहपाठिनौ आस्वः। सः अद्य सपरिवारः केन्बरानगरं अस्माकं गृहम् आगच्छति। अधुना सः मेल्बोर्ननगरे वसति। यदा सः आगमिष्यति तदैव अहं मंस्यामि सः अत्र अस्ति। चन्द्रशेखरवर्यस्य कार्याक्रमाः सदैव अग्रे-अग्रे एव नुदन्ति (Chandra’s programs gets pushed ahead and ahead)। दशनिमिषा-पूर्वं सः दूरभाषाम् अकरोत् तेषां निर्गच्छनकाले किञ्चित् विलम्बः भविष्यति तस्मात् ते कदाचित् उत्तररात्रौ आगमिष्यन्ति इति। अहं मन्ये अद्य तस्य पञ्च-दश-दूरभाषा-संदेशाः भविष्यन्ति।

२००७-०६-२९ रविवासरः (2008-06-29 Sunday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.