मन्दिरे प्रसादः (Prasad at the temple)

मन्दिरस्य पण्डितवर्यस्य गृहे गत गुरुवासरे १९-जून-२००८-दिनाङ्के एकायाः कन्यायाः जन्म अभवत्। तस्मात् ३०-जून-२००८-दिनाङ्क-पर्यन्तं सः मन्दिरे पूजां न कर्तुं शक्नोति। वयं पूजाकार्यस्य अनेकेषु सदस्येषु भाजनम् अकुर्मः। अद्य सायंकाले पूजाकार्यस्य मम वारम् आसीत्। अहं तत्र सार्धषठ्वादनात् आसम् यावत् सार्धसप्तवादने आरात्रिकायै सज्जीकृतः अभवं तदा एकः परिवारः प्रसादेन सह आगच्छत्। मया प्रसादः विस्मृतः किन्तु देवयोगात् सः परिवारः आगच्छत्। तेन सह मया आरात्रिकम् अकरवं प्रसादम् अपि अभुञ्जि।

२००८-०६-२५ बुधवासरः (2008-06-25 Wednesday)

One thought on “मन्दिरे प्रसादः (Prasad at the temple)

  1. एकस्याः कन्यायाः जन्म अभवत् । सार्धषडवादनात् ।

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.