Updates from May, 2008 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Himanshu Pota 9:58 am on May 20, 2008 Permalink | Reply  

  तर-तम-ईयस्-इष्ठाः प्रत्ययाः (better-best suffixes) 

  महत्-महत्तर-महत्तम इति पुंल्लिङ्गाः नपुंसकलिङ्गाः च प्रातिपादिकाः।
  महती-महत्तरा-महत्तमा इति स्त्रीलिङ्गाः प्रातिपादिकाः।
  लघु-लघीयस्-लघीष्ठ इति पुंल्लिङ्गाः नपुंसकलिङ्गाः च प्रातिपादिकाः।
  लघु-लघीयसी-लघीष्ठी इति स्त्रीलिङ्गाः प्रातिपादिकाः।
  अपि इदं समीचीनम्? कोऽपि पण्दितः कृपया निरीक्षणं करोतु।

  २००८-०५-२० मङ्गलवासरः (2008-05-20 Tuesday)

  Advertisements
   
 • Himanshu Pota 9:20 am on May 19, 2008 Permalink | Reply  

  एकादशोऽध्यायः (The Eleventh Chapter) 

  अहं श्रीमद्भगवद्गीतायाः एकादशस्य अध्यायस्यं कण्ठस्थीकरणस्य भृशं प्रयासम् करोमि किन्तु सफलीभूतः न भावामि। अन्याः अध्यायाः प्रायः कण्ठे भवति किन्तु न विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः। किं करणीयम्।

  २००८-०५-१९ सोमवासरः (2008-05-19 Monday)

   
 • Himanshu Pota 9:39 am on May 18, 2008 Permalink | Reply  

  वयं द्रुतगामिनीम् आरोहम (We rode an express train) 

  ह्यः अस्माकम् आचार्यः अस्मान् लघुसिद्धान्तकौमुद्यां हलन्तपुल्लिङ्ग-प्रकरणे ३०७तमात् सूत्रात् ३२८तमं सूत्रतपर्यन्तम् अपाठयत्। तत् शिक्षणं द्रुतगामी-शताब्दी-सर्वयाने यात्रा इव आसीत्। आचार्यः तस्मात् अपि द्रुतगत्यां धावितुम् इच्छति किम् करणीयम्?

  २००८-०५-१८ रविवासरः (2008-05-18 Sunday)

   
 • Himanshu Pota 9:28 pm on May 17, 2008 Permalink | Reply  

  यो मां स्मरति (Who remembers me) 

  ह्यः अहं श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टमस्य अध्यायस्य चतुर्दशः श्लोकः सम्यग् स्मर्तुं न अशक्नवम्। तस्मात् मया चिन्तितं कथम् इदम् इति। किञ्चित् ध्यानं कृत्वा अजानं यदा यदा अहं यो माम् इति स्थाने मां यो इति स्मरामि तदा तदा अनुवर्तनं विस्मरामि।

  २००८-०५-१७ शनिवासरः (2008-05-17 Saturday)

   
 • Himanshu Pota 9:53 am on May 16, 2008 Permalink | Reply  

  अनन्यचेताः (Always aware) 

  अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः।
  तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥८।१४॥
  अयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टमस्य अध्यायस्य चतुर्दशः श्लोकः अस्ति। कस्मिन्श्चितेन कारणेन यदा अहं अस्य अध्यायस्य अनुशीलनं करोमि तदा अयं श्लोकः विस्मरामि।

  २००८-०५-१६ शुक्रवासरः (2008-05-16 Friday)

   
 • Himanshu Pota 11:16 pm on May 15, 2008 Permalink | Reply  

  चाणक्यः नाम धारावाहिकः (Serial Chanakya) 

  अद्य मया प्रथमवारे चाणक्यः नाम दूरदर्शनेन निर्मितः धारावाहिकः दृष्टः। तस्मात् शुद्धहिन्दीभाषायां संवादाः सन्ति। मह्यं सः धारावाहिकः रोचते।

  २००८-०५-१५ गुरुवासरः (2008-05-15 Thursday)

   
 • Himanshu Pota 3:25 pm on May 12, 2008 Permalink | Reply  

  आयत्त-इत्यादयः (Depending on, etc.) 

  आयत्त – adhering, resting on, depending on
  मम प्रसन्नता आवयोः अपत्येषु आयत्ता अस्ति।
  आयत्तता – dependence
  मम भार्यायाः औषधेषु आयत्तता न वरम्। (My wife’s dependence of medicine is not good.)
  आयत्तत्वम् –  dependence
  आयत्तत्वम् विना सुखम् अस्ति।
  आयत्ति – dependence, boundary
  अस्य क्षेत्रस्य आयत्तिः वयं द्रष्टुं न शक्नोमि।

  २००८-०५-१२ सोमवासरः (2008-05-12 Monday)

   
 • Himanshu Pota 2:07 pm on May 11, 2008 Permalink | Reply  

  मेघदूते पूर्वमेघः १६(Meghaduta First Part 16) 

  त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासनभिज्ञैः
  प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधूलोचनैः पीयमानः।
  सद्यःसीरोत्कषणसुरभि क्षेत्रमारुह्य मालं
  किञ्चित्पश्चाद्‍व्रज लघुगतिर्भूय एवोत्तरेण॥१६॥
  Since the success of husbandry depends on you (the cloud), the peasant women, without coquettishly raising their brow, will stare at you with affectionate greed. On that high plateau, fragrant from being recently ploughed, kindly shower some rain. Then pick up a little speed and wend your way to the North again.

  २००८-०५-११ रविवासरः (2008-05-11 Sunday)

   
 • Himanshu Pota 10:26 am on May 10, 2008 Permalink | Reply  

  अर्घः (Price) 

  अद्यत्वे अंशापणे (in share market) एकस्मिन् दिवसे अर्घापचितिः (fall in prices) भवति अनयस्मिन् दिवसे अर्घोपचितिः (rise in prices) भवति। यस्मात् अर्घापचितिः अर्घोपचितिः भवतः तस्मात् कथं ज्ञातव्यं तस्य् यथार्थः अर्घः कः अस्ति।

  २००८-०५-१० शनिवासरः (2008-05-10 Saturday)

   
 • Himanshu Pota 10:09 am on May 9, 2008 Permalink | Reply  

  अपकर्षणम् (Looking forward) 

  शीतः भविष्यति इति अपकर्षणं कृत्वा मया स्वेदित्रं गृहीतम्।
  कर्षणम् इति आकृष्टं करणम् इति अहं मन्ये तस्मात् अपकर्षणम् इति असाधु कर्षणम् इति असाधु इति अग्रिमस्य वस्तुनः कर्षणम् इति अपकर्षणम्।

  २००८-०५-०९ शुक्रवासरः (2008-05-09 Friday)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel